โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชัยสิทธาวาส ปีการศึกษา 2563

จำนวน 257
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 24 25 49 19.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 26 33 59 22.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 25 32 57 22.18
3 รวม ม.ต้น 6 75 90 165 64.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 11 21 32 12.45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 21 18 39 15.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 10 11 21 8.17
6 รวม ม.ปลาย 9 42 50 92 35.80
รวมทั้งหมด 15 117 140 257 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0