โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,188
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 77 62 139 11.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 112 102 214 18.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 128 102 230 19.36
3 รวม ม.ต้น 18 317 266 583 49.07
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 85 115 200 16.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 88 92 180 15.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 91 134 225 18.94
6 รวม ม.ปลาย 18 264 341 605 50.93
รวมทั้งหมด 36 581 607 1,188 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0