โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,250
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 187 195 382 16.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 176 206 382 16.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 187 201 388 17.24
3 รวม ม.ต้น 31 550 602 1,152 51.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 162 222 384 17.07
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 167 225 392 17.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 127 195 322 14.31
6 รวม ม.ปลาย 31 456 642 1,098 48.80
รวมทั้งหมด 62 1,006 1,244 2,250 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0