โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 613
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 56 39 95 15.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 48 51 99 16.15
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 81 70 151 24.63
3 รวม ม.ต้น 12 185 160 345 56.28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 60 50 110 17.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 34 48 82 13.38
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 40 36 76 12.40
6 รวม ม.ปลาย 13 134 134 268 43.72
รวมทั้งหมด 25 319 294 613 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0