โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,147
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 436 247 683 16.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 446 223 669 16.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 387 190 577 13.91
3 รวม ม.ต้น 48 1,269 660 1,929 46.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 470 339 809 19.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 388 300 688 16.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 386 335 721 17.39
6 รวม ม.ปลาย 51 1,244 974 2,218 53.48
รวมทั้งหมด 99 2,513 1,634 4,147 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0