โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,172
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 0 593 593 18.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 0 591 591 18.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 0 532 532 16.77
3 รวม ม.ต้น 42 0 1,716 1,716 54.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 0 485 485 15.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 0 488 488 15.38
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 0 483 483 15.23
6 รวม ม.ปลาย 36 0 1,456 1,456 45.90
รวมทั้งหมด 78 0 3,172 3,172 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0