โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปากกรานพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 135
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 16 10 26 19.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 7 14 21 15.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 23 10 33 24.44
3 รวม ม.ต้น 3 46 34 80 59.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 6 12 18 13.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 9 12 21 15.56
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 4 12 16 11.85
6 รวม ม.ปลาย 3 19 36 55 40.74
รวมทั้งหมด 6 65 70 135 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0