โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 632
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 94 60 154 24.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 80 54 134 21.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 58 65 123 19.46
3 รวม ม.ต้น 12 232 179 411 65.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 23 41 64 10.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 38 28 66 10.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 32 59 91 14.40
6 รวม ม.ปลาย 6 93 128 221 34.97
รวมทั้งหมด 18 325 307 632 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0