โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 374
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 44 30 74 19.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 41 29 70 18.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 43 45 88 23.53
3 รวม ม.ต้น 9 128 104 232 62.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 26 29 55 14.71
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 20 22 42 11.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 23 45 12.03
6 รวม ม.ปลาย 6 68 74 142 37.97
รวมทั้งหมด 15 196 178 374 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0