โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางปะหัน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 981
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 114 123 237 24.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 119 90 209 21.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 100 91 191 19.47
3 รวม ม.ต้น 18 333 304 637 64.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 62 80 142 14.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 50 67 117 11.93
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 60 85 8.66
6 รวม ม.ปลาย 10 137 207 344 35.07
รวมทั้งหมด 28 470 511 981 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0