โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,386
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 131 131 262 18.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 177 138 315 22.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 132 132 264 19.05
3 รวม ม.ต้น 24 440 401 841 60.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 89 104 193 13.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 65 96 161 11.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 73 118 191 13.78
6 รวม ม.ปลาย 15 227 318 545 39.32
รวมทั้งหมด 39 667 719 1,386 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0