โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองน้ำส้มวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 190
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 30 14 44 23.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 23 15 38 20.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 30 10 40 21.05
3 รวม ม.ต้น 3 83 39 122 64.21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 17 4 21 11.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 19 1 20 10.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 14 13 27 14.21
6 รวม ม.ปลาย 3 50 18 68 35.79
รวมทั้งหมด 6 133 57 190 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0