โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางบาล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 310
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 33 30 63 20.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 30 30 60 19.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 34 25 59 19.03
3 รวม ม.ต้น 6 97 85 182 58.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 18 25 43 13.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 23 18 41 13.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 16 28 44 14.19
6 รวม ม.ปลาย 6 57 71 128 41.29
รวมทั้งหมด 12 154 156 310 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0