โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,079
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 216 220 436 20.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 233 196 429 20.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 179 201 380 18.28
3 รวม ม.ต้น 32 628 617 1,245 59.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 136 161 297 14.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 110 171 281 13.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 100 156 256 12.31
6 รวม ม.ปลาย 21 346 488 834 40.12
รวมทั้งหมด 53 974 1,105 2,079 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0