โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุดมศีลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 209
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 30 12 42 20.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 18 25 43 20.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 25 9 34 16.27
3 รวม ม.ต้น 7 73 46 119 56.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 17 15 32 15.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 22 13 35 16.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 12 11 23 11.00
6 รวม ม.ปลาย 3 51 39 90 43.06
รวมทั้งหมด 10 124 85 209 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0