โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ผักไห่(สุทธาประมุข) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 639
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 59 128 20.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 55 115 18.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 76 71 147 23.00
3 รวม ม.ต้น 12 205 185 390 61.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 40 41 81 12.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 52 84 13.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 34 50 84 13.15
6 รวม ม.ปลาย 9 106 143 249 38.97
รวมทั้งหมด 21 311 328 639 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0