โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 717
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 68 72 140 19.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 63 61 124 17.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 52 70 122 17.02
3 รวม ม.ต้น 12 183 203 386 53.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 31 58 89 12.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 86 126 17.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 19 58 77 10.74
6 รวม ม.ปลาย 9 90 202 292 40.73
7 ปวช.1 1 9 1 10 1.39
8 ปวช.2 1 6 4 10 1.39
9 ปวช.3 1 15 4 19 2.65
9 รวม ปวช. 3 30 9 39 5.44
รวมทั้งหมด 24 303 414 717 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0