โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,861
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 231 312 543 18.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 246 305 551 19.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 272 267 539 18.84
3 รวม ม.ต้น 42 749 884 1,633 57.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 140 277 417 14.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 162 251 413 14.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 173 225 398 13.91
6 รวม ม.ปลาย 33 475 753 1,228 42.92
รวมทั้งหมด 75 1,224 1,637 2,861 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0