โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชสถิตย์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 240
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 32 21 53 22.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 26 35 61 25.42
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 19 24 43 17.92
3 รวม ม.ต้น 6 77 80 157 65.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 12 30 42 17.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 10 13 23 9.58
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 10 8 18 7.50
6 รวม ม.ปลาย 8 32 51 83 34.58
รวมทั้งหมด 14 109 131 240 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0