โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไผ่วงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 68
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 12 3 15 22.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 10 11 21 30.88
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 7 7 14 20.59
3 รวม ม.ต้น 3 29 21 50 73.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 5 7.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 2 4 6 8.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 7 10.29
6 รวม ม.ปลาย 3 7 11 18 26.47
รวมทั้งหมด 6 36 32 68 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0