โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีอ่างทอง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,093
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 234 328 562 18.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 201 356 557 18.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 258 348 606 19.59
3 รวม ม.ต้น 44 693 1,032 1,725 55.77
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 165 288 453 14.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 160 278 438 14.16
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 143 334 477 15.42
6 รวม ม.ปลาย 36 468 900 1,368 44.23
รวมทั้งหมด 80 1,161 1,932 3,093 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0