โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โคกสำโรงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,716
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 138 170 308 17.95
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 149 157 306 17.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 160 156 316 18.41
3 รวม ม.ต้น 24 447 483 930 54.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 118 202 320 18.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 76 169 245 14.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 72 149 221 12.88
6 รวม ม.ปลาย 23 266 520 786 45.80
รวมทั้งหมด 47 713 1,003 1,716 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0