โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าวุ้งวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 527
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 61 48 109 20.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 53 63 116 22.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 55 50 105 19.92
3 รวม ม.ต้น 12 169 161 330 62.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 41 48 89 16.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 25 30 55 10.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 31 53 10.06
6 รวม ม.ปลาย 7 88 109 197 37.38
รวมทั้งหมด 19 257 270 527 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0