โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชัยบาดาลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,635
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 241 303 544 20.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 214 264 478 18.14
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 222 258 480 18.22
3 รวม ม.ต้น 38 677 825 1,502 57.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 123 282 405 15.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 101 269 370 14.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 92 266 358 13.59
6 รวม ม.ปลาย 30 316 817 1,133 43.00
รวมทั้งหมด 68 993 1,642 2,635 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0