โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 629
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 79 56 135 21.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 73 146 23.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 64 69 133 21.14
3 รวม ม.ต้น 12 216 198 414 65.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 45 61 106 16.85
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 24 41 65 10.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 7 37 44 7.00
6 รวม ม.ปลาย 7 76 139 215 34.18
รวมทั้งหมด 19 292 337 629 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0