โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อินทร์บุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,317
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 110 141 251 19.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 142 133 275 20.88
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 129 132 261 19.82
3 รวม ม.ต้น 24 381 406 787 59.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 60 135 195 14.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 56 113 169 12.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 62 104 166 12.60
6 รวม ม.ปลาย 15 178 352 530 40.24
รวมทั้งหมด 39 559 758 1,317 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0