โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 668
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 55 51 106 15.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 58 131 19.61
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 66 65 131 19.61
3 รวม ม.ต้น 12 194 174 368 55.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 65 65 130 19.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 48 52 100 14.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 41 70 10.48
6 รวม ม.ปลาย 10 142 158 300 44.91
รวมทั้งหมด 22 336 332 668 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0