โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สรรพยาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 585
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 59 51 110 18.80
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 48 64 112 19.15
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 46 102 148 25.30
3 รวม ม.ต้น 12 153 217 370 63.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 46 50 96 16.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 33 36 69 11.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 28 50 8.55
6 รวม ม.ปลาย 12 101 114 215 36.75
รวมทั้งหมด 24 254 331 585 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0