โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,682
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 160 159 319 18.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 142 165 307 18.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 164 182 346 20.57
3 รวม ม.ต้น 27 466 506 972 57.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 83 165 248 14.74
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 95 144 239 14.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 83 140 223 13.26
6 รวม ม.ปลาย 21 261 449 710 42.21
รวมทั้งหมด 48 727 955 1,682 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0