โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,507
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 125 126 251 16.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 138 155 293 19.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 149 107 256 16.99
3 รวม ม.ต้น 25 412 388 800 53.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 123 147 270 17.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 105 94 199 13.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 106 132 238 15.79
6 รวม ม.ปลาย 24 334 373 707 46.91
รวมทั้งหมด 49 746 761 1,507 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0