โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สระบุรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,861
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 344 407 751 19.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 353 392 745 19.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 20 328 393 721 18.67
3 รวม ม.ต้น 60 1,025 1,192 2,217 57.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 198 389 587 15.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 205 340 545 14.12
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 171 341 512 13.26
6 รวม ม.ปลาย 40 574 1,070 1,644 42.58
รวมทั้งหมด 100 1,599 2,262 3,861 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0