โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองแซงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 519
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 57 38 95 18.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 56 53 109 21.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 60 51 111 21.39
3 รวม ม.ต้น 9 173 142 315 60.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 31 38 69 13.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 29 47 76 14.64
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 25 34 59 11.37
6 รวม ม.ปลาย 6 85 119 204 39.31
รวมทั้งหมด 15 258 261 519 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0