โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์ พุแค ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,843
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 196 210 406 22.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 201 212 413 22.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 182 181 363 19.70
3 รวม ม.ต้น 31 579 603 1,182 64.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 89 147 236 12.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 68 143 211 11.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 83 131 214 11.61
6 รวม ม.ปลาย 19 240 421 661 35.87
รวมทั้งหมด 50 819 1,024 1,843 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0