โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองแค(สรกิจพิทยา) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,580
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 247 278 525 20.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 280 273 553 21.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 227 276 503 19.50
3 รวม ม.ต้น 39 754 827 1,581 61.28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 153 240 393 15.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 99 203 302 11.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 105 199 304 11.78
6 รวม ม.ปลาย 27 357 642 999 38.72
รวมทั้งหมด 66 1,111 1,469 2,580 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0