โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ประเทียบวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,669
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 173 155 328 19.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 166 137 303 18.15
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 149 184 333 19.95
3 รวม ม.ต้น 27 488 476 964 57.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 84 153 237 14.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 128 119 247 14.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 100 121 221 13.24
6 รวม ม.ปลาย 21 312 393 705 42.24
รวมทั้งหมด 48 800 869 1,669 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0