โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มวกเหล็กวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,544
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 162 145 307 19.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 140 157 297 19.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 178 175 353 22.86
3 รวม ม.ต้น 28 480 477 957 61.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 95 163 258 16.71
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 80 95 175 11.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 58 96 154 9.97
6 รวม ม.ปลาย 17 233 354 587 38.02
รวมทั้งหมด 45 713 831 1,544 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0