โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชลบุรี (สุขบท) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,758
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 274 295 569 20.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 280 260 540 19.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 210 287 497 18.02
3 รวม ม.ต้น 39 764 842 1,606 58.23
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 147 265 412 14.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 121 258 379 13.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 140 221 361 13.09
6 รวม ม.ปลาย 30 408 744 1,152 41.77
รวมทั้งหมด 69 1,172 1,586 2,758 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0