โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,165
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 269 336 605 19.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 279 306 585 18.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 245 282 527 16.65
3 รวม ม.ต้น 42 793 924 1,717 54.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 177 337 514 16.24
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 176 311 487 15.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 155 292 447 14.12
6 รวม ม.ปลาย 36 508 940 1,448 45.75
รวมทั้งหมด 78 1,301 1,864 3,165 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0