โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พนัสพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,016
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 208 330 538 17.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 213 325 538 17.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 186 272 458 15.19
3 รวม ม.ต้น 37 607 927 1,534 50.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 169 332 501 16.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 182 315 497 16.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 183 301 484 16.05
6 รวม ม.ปลาย 36 534 948 1,482 49.14
รวมทั้งหมด 73 1,141 1,875 3,016 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0