โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 734
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 71 62 133 18.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 66 59 125 17.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 72 61 133 18.12
3 รวม ม.ต้น 9 209 182 391 53.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 47 68 115 15.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 87 119 16.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 26 83 109 14.85
6 รวม ม.ปลาย 9 105 238 343 46.73
รวมทั้งหมด 18 314 420 734 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0