โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางละมุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,229
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 150 247 397 17.81
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 174 224 398 17.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 122 180 302 13.55
3 รวม ม.ต้น 28 446 651 1,097 49.21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 135 261 396 17.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 105 252 357 16.02
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 123 256 379 17.00
6 รวม ม.ปลาย 30 363 769 1,132 50.79
รวมทั้งหมด 58 809 1,420 2,229 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0