โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,714
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 207 213 420 15.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 201 224 425 15.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 188 220 408 15.03
3 รวม ม.ต้น 33 596 657 1,253 46.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 204 337 541 19.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 179 295 474 17.46
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 157 289 446 16.43
6 รวม ม.ปลาย 37 540 921 1,461 53.83
รวมทั้งหมด 70 1,136 1,578 2,714 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0