โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,648
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 150 210 360 21.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 143 195 338 20.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 125 170 295 17.90
3 รวม ม.ต้น 22 418 575 993 60.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 97 168 265 16.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 63 126 189 11.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 65 136 201 12.20
6 รวม ม.ปลาย 18 225 430 655 39.75
รวมทั้งหมด 40 643 1,005 1,648 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0