โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,532
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 242 304 546 15.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 248 296 544 15.40
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 213 291 504 14.27
3 รวม ม.ต้น 42 703 891 1,594 45.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 262 406 668 18.91
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 245 426 671 19.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 19 220 379 599 16.96
6 รวม ม.ปลาย 57 727 1,211 1,938 54.87
รวมทั้งหมด 99 1,430 2,102 3,532 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0