โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,224
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 232 308 540 24.28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 234 237 471 21.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 242 238 480 21.58
3 รวม ม.ต้น 35 708 783 1,491 67.04
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 90 186 276 12.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 97 143 240 10.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 81 136 217 9.76
6 รวม ม.ปลาย 21 268 465 733 32.96
รวมทั้งหมด 56 976 1,248 2,224 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0