โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เพรักษมาตาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 762
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 72 79 151 19.82
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 84 71 155 20.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 91 66 157 20.60
3 รวม ม.ต้น 12 247 216 463 60.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 62 63 125 16.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 41 81 10.63
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 42 51 93 12.20
6 รวม ม.ปลาย 10 144 155 299 39.24
รวมทั้งหมด 22 391 371 762 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0