โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,733
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 345 320 665 24.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 320 321 641 23.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 261 287 548 20.05
3 รวม ม.ต้น 44 926 928 1,854 67.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 105 213 318 11.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 104 173 277 10.14
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 83 201 284 10.39
6 รวม ม.ปลาย 24 292 587 879 32.16
รวมทั้งหมด 68 1,218 1,515 2,733 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0