โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปลวกแดงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,892
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 202 274 476 25.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 173 216 389 20.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 176 199 375 19.82
3 รวม ม.ต้น 32 551 689 1,240 65.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 92 178 270 14.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 81 118 199 10.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 56 127 183 9.67
6 รวม ม.ปลาย 20 229 423 652 34.46
รวมทั้งหมด 52 780 1,112 1,892 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0