โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชำนาญสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,601
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 139 150 289 18.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 158 169 327 20.42
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 142 183 325 20.30
3 รวม ม.ต้น 30 439 502 941 58.78
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 94 135 229 14.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 107 126 233 14.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 81 117 198 12.37
6 รวม ม.ปลาย 18 282 378 660 41.22
รวมทั้งหมด 48 721 880 1,601 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0