โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุนทรภู่พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 702
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 71 77 148 21.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 78 85 163 23.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 62 61 123 17.52
3 รวม ม.ต้น 13 211 223 434 61.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 41 49 90 12.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 49 53 102 14.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 43 76 10.83
6 รวม ม.ปลาย 9 123 145 268 38.18
รวมทั้งหมด 22 334 368 702 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0